وانادیم با کربن می تواند VC و دیگر کاربیدها را شکل دهد. کاربید VC سختی بالا و نقطه ذوب ۲۸۰۰ درجه سانتی گراد را دارا است. هنگام گرم شدن در اتمسفر نیتروژن، نیترید وانادیم VN را شکل می دهد که نقطه ذوب آن ۲۰۵۰ درجه سانتی گراد است.

در فولادهای تندبر و جانشینهای آنها، فولادهای ابزار کم آلیاژ، فولادهای مقاوم به حرارت، فولادهای مغناطیسی و بعضی از فولادهای ساختمانی، وانادیم عنصر بارزشی است.

وانادیم فولاد را ریزدانه می کند، در گرم کردن از رشد دانه جلوگیری کرده، تافنس ضربه و مقاومت خستگی را افزایش داده و سختی پذیری و مقاومت به تمپر فولاد را بهبود می بخشد.

مانا مواد، تامین کننده فروانادیم