فرو نیوبیوم ماده ای افزودنی به فرآیند تولید فلزات آمورف بوده و خواص مطلوب متعددی را به ترکیب حاصل انتقال می دهد.

اضافه کردن فرو نیوبیوم به یک آلیاژ، آن را قابل جوش تر و بسیار قوی تر می کند.

ضمنا فرو نیوبیوم کاهش فرسایش در دماهای بالاتر را افزایش می دهد.


* نماد اختصاری: FeNb

* آنالیز فنی:

Nb: 60% min  /  Al: 2% max

C: 0.03% max  /  Size: 10-50 mm