این فروآلیاژ از قراضه ی تیتانیوم و آهن کم کربن تهیه می شود.

تیتانیوم میل ترکیبی بالایی با اکسیژن، کربن، سولفور و نیتروژن محلول در مذاب دارد و ترکیبات نامحلولی را با این عناصر تشکیل می دهد، که این ترکیبات وارد سرباره می شوند.

چگالی پایین، استحکام بالا و مقاومت به خوردگی بالا از ویژگی های این محصول است.


* نماد اختصاری: FeTi

* آنالیز فنی:

Ti: 70%  /  Al: 0.5% or 4.5% max

C: 0.04% max  /  Size: 10-50 mm