مانا مواد - Mana Materials

نویسنده:

کبالت

کبالت

فرو تنگستن

تنگستن

شمش روی

روی

شمش قلع

قلع

شمش منیزیم

منیزیم

نیکل پلیت 10 در 10

نیکل

جوانه زای سوپرسید

سوپرسید (استرانسیوم دار)

در حافظه موقت کپی شد