کربن زدایی فروکروم کم کربن

با عملیات خلاء روی کلوخه های فروآلیاژ می توان کیفیت فروکروم کم کربن، با مقدار کمتر از ۰/۱۵% را بهبود داد. بدین منظور، فروکروم در شمشهایی با ضخامت ۱۵-۱۰ میلیمتر ریخته و خرد شده و در یک کوره مقاومتی در ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۰/۱ mm Hg برای ۲۴ ساعت خلاء می شود. با عملیات خلاء مقدار کربن در فروکروم به کمتر از ۰/۰۳% تقلیل می یابد.

تولید فروکروم خیلی کم کربن و کروم فلزی با فرایند آلومینیوترمی

در یک کارخانه تولید فروآلیاژ، بانجام فرایند آلومینیوترمی در یک کوره قوس الکتریکی از نوع فولادسازی، فروکروم خیلی کم کربن و کروم فلزی تولید می شود.

بستر کوره به شکل یک کف چدنی جدا شدنی که با آجر منیزیتی چیده شده می باشد.

فروکروم خیلی کم کربن از کنستانتره کانه با ترکیب زیر تولید می شود:

Cr2O3 59-61%

SiO2 0.5-1.2%

FeO 10-14%

MgO 12-14%

و کمتر از ۰/۱۲% کربن. از پودر آلومینیم بعنوان احیاء کننده استفاده می شود.

کوره ابتدا با بخش کوچکی از شارژ که مخلوط احتراق نامیده شده و شامل کنستانتره کانه کروم، آلومینیم و شوره می باشد شارژ می شود.

سپس مخلوطی از کنستانتره کانه کروم و آهک ذوب می شود( در یک نسبت تقریبی ۹۰۰ به ۴۰۰ ). بعد از ذوب شدن، کوره خاموش شده و رستر ذوب عمل می کند و بخش باقیمانده شارژ با احیاء کننده شارژ کوره می شود. دما در ته مذاب ۱۹۷۵ درجه سانتی گراد می باشد. ذوبی که ۴۰ دقیقه تهیه شده تا ۱۵ ساعت برای سرد شدن آن لازم است. برای تولید کروم فلزی نیز فرایندی مشابه بکار می رود. مواد اصلی برای ذوب کروم فلزی، اکسید کروم فنی( ۹۹-۹۸%) است. احیاء کننده نیز پودر آلومینیم است. مقدار آهک شارژ بگونه ای محاسبه می شود که هگزا آلومینات کلسیم CaO-6Al2O3با نقطه ذوب ۱۸۴۷ درجه سانتی گراد تولید شود. مصرف احیاء کننده ۱۰۱-۱۰۰% مقدار استوکیومتری است.