شاخصهای فنی اقتصادی

مصرف انرژی الکتریکی برحسب یک تن فروکروم پرکربن (۶۰%کروم) با بازدهی ۹۲% کروم، ۳۴۰۰-۳۳۰۰kW.h می باشد.

مصرف مواد شارژ، ( kg )، بصورت ذیل می باشد:

۱۸۵۰ کانه کروم( Cr2O3 ۵۰% )

۴۵۰ نرمه کک

۵۰ کوارتزیت

شاخص های فنی- اقتصادی. مصرف مواد شارژ برحسب یک تن فروکروم ریختگی(  kg ) بصورت ذیل می باشد:

۱۸۶۰ کانه کروم

۱۶۰ کوارتزیت

۵۰۰ نرمه کک

مصرف انرژی الکتریکی ۳۶۰۰-۳۵۰۰ و بازدهی کروم ۹۲% است.

در هزینه تولید فروکروم پرکربن و نوع ریختگی، نسبت مقدار انرژی الکتریکی ۴۵% و هزینه کانه، احیاء کننده و کوارتزیت تقریبا ۳۰% است.

۵- تولید فروکروم کم کربن و خیلی کم کربن

در تولید فروکروم با مقدار کم کربن، کانه کروم با سیلیسیم موجود در فروسیلیکو کروم احیاء می شود.

شرایط شیمی فیزیکی فرایند: احیاء اکسیدهای موجود در کانه کروم با سیلیسیم موجود در فروسیلیکوکروم. واکنش ها گرما زاست یعنی در دماهای پائین تر کاملتر پیش می روند اما در دماهای پائین سرباره های پر کروم ضخیم می تواند نفوذ را کند کرده و سرعتهای واکنش را شدیدا کاهش دهد، به همین دلیل فروکروم تصفیه شده در دمای بالاتر ذوب می شود.

احیاء آهن از اکسیدهای کانه عمل احیاء را تسهیل می کند چون آهن نقطه ذوب آلیاژ را کم کرده و بطور همزمان غلظت کروم در آن کمتر می شود.

در فرایندی که بحث شد، هدف اصلی تولید فلزی حتی الامکان با مقدار کم سیلیسیم و حداقل مقدار اکسید کروم در سرباره است.

هنگامی که مقدار سیلیسیم کاهش می یابد آلیاژ به جذب کربن مستعدتر می شود. کربن می تواند از مواد شارژ و الکترودها وارد شود: تقریبا ۲۰% آن از فروسیلیکو کروم و ۷۵% آن از الکترودها می باشد.

از تماس الکترودها با فلز یا از طریق احیاء کروم سرباره با کربن الکترودها می تواند کربن دهی نتیجه شود و کاربید کرومی که تشکیل شده در فلز حل شود. برای جلوگیری از تماس الکترودها با فلز و سرباره، ذوب کردن با قوسهای باز انجام می شود که می تواند با بکارگیری ولتاژ بالا تضمین شود.

در تجربیات نوین فروکروم با ۲-۰/۰۵ % کربن می تواند در کوره های الکتریکی و با فرایند سیلیکوترمی تولید شود.

۶- کربن زدائی فروکروم در خلاء

کربن زدایی ذوب فروکروم دریک کنورتور:

در یک کنورتور اکسیژنی به مذاب فروکروم پرکربن پرسیلیسیم اکسیژن دمیده می شود، اگر بایستی مقدار کربن تا ۱% کاهش یابد فرایند در اتمسفر هوا تمام می شود و اگر مقدار کربن کمتری نیاز باشد در خلاء انجام می شود.

کربن زدائی مذاب فروکروم در یک کوره القایی. فرایند کربن زدائی در کوره های القایی در دمای ۱۷۰۰-۱۶۷۰ درجه سانتی گراد و با افزودن اکسیدهای آهن یا کروم به شکل کانه صورت می گیرد.

۱/۵-۱ ساعت وقت می گیرد و مقدار کربن را به ۰/۰۲-۰/۰۰۳% کاهش می دهد. مقدار ناخالصی های غیرآهنی نیز بطور قابل ملاحظه ای تقیلی می یابد. با عملیات نیتروژن دهی بعد از کربن زدائی می توان فروکروم خیلی کم کربن نیتروژن دار ( تا ۲/۵% نیتروژن ) تولید کرد.

فروکروم- پایان قسمت سوم